Popis projektu

Developerský projekt„ ZTV Třeboň, etapa TR 2“ navazuje stavebně na předešlou etapu „ZTV Třeboň, etapa TR1“, v níž bylo úspěšně vybudováno 13 stavebních parcel, na kterých již probíhá výstavba rodinných domů (viz. Reference).

Z výběru lokality se jedná o nejlepší pozemky v Třeboni z pohledu dostupnosti všech služeb, nákupních středisek a dopravního spojení. Zároveň se tato lokalita nachází v klidné části města, se zárukou nové, nepředimenzované výstavby rodinných domů. Zároveň z této lokality je snadná dostupnost centra města i lázeňských provozů.

Současná etapa „ TR2“ představuje vybudování 21 stavebních parcel v časovém horizontu 1,5 roku. Investorem projektu je společnost Parcely Třeboň s. r. o. ( IČO: 07750111).

Předpokládaný prodej pozemků novým vlastníkům je červenec - srpen 2020.

Každá z nabízených stavebních parcel bude vybavena přípojkami na splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodem, přípojkou na plyn a elektrickou distribuční soustavou. Po kolaudaci ZTV bude možné ihned po obdržení stavebního povolení klientem (vlastníkem pozemku) zahájit výstavbu rodinného domu.

Jednotlivé pozemky v projektu jsou spojeny páteřní asfaltovou obousměrnou komunikací o šířce 6 metrů, jednostranným chodníkem a zeleným pásem po obvodu vozovky. Vstupní částí plochy „ TR2 “ (pod vedením vn) probíhá tzv. Zelený pruh, zajišťující dostatek veřejné zeleně k poměru k zastaveným plochám.

Po celou dobu stavby je stavební realizace kontrolována za účasti zástupců Městského úřadu Třeboň a Městské vodohospodářské s. r. o., neboť po kolaudaci jsou sítě, včetně vozovky, chodníků a zeleně darovány Městu Třeboň. Tímto je zajištěna budoucí údržba a provozuschopnost v dané lokalitě.

Každá stavební parcela má svůj vlastní vjezd, který může být založen podle přání klienta v souvislosti s umístněním rodinného domu.

Etapa TR2 je v naprostém souladu s územním a regulačním plánem Města Třeboň. V projektové dokumentaci byly akceptovány všechny požadavky Městského úřadu Třeboň, včetně všech dotčených orgánů státní správy.

Podmínky prodeje pozemků

1. Uzavření Rezervační smlouvy
Na základě geometrického plánu zapsaného v KN bude k vybranému pozemku sepsána Rezervační smlouva, která poskytuje klientovi jistotu, že jím vybraný pozemek již nebude nabízen k dalšímu prodeji. Při této Rezervační smlouvě nejsou ze strany klienta skládány žádné finanční prostředky.

2. Kupní smlouva
Před zahájením stavební realizace investorem, bude mezi investorem a klientem uzavřena Kupní smlouva, kdy tento právní vztah zajišťuje oběma stranám povinnost dodržení obsahu Kupní smlouvy.
Uvedená cena za pozemek je včetně DPH 21 % a je konečnou kupní cenou.
Při podpisu Kupní smlouvy je klient povinen ve stanoveném termínu uhradit 5 % z celkové kupní ceny, a to na blokovaný účet banky. Tento finanční vklad je blokován bankou, takže ze strany investora ani klienta nemůže dojít k využití prostředků za jiným než stanoveným účelem. Vklad zůstává blokován až do kolaudace ZTV a zapsání nového vlastníka (klienta) do katastru nemovitostí.
Po celkové kolaudaci „TR2“, bude klient vyzván k úhradě zbylé částky ve výši 95 %. Tento finanční obnos bude uhrazen taktéž na blokovaný účet banky. Celá finanční částka související s kupní cenou bude investorovi uvolněna až po zapsání nového vlastníka ( klienta ) do katastru nemovitostí.
Tento způsob naše společnost zvolila k maximální ochraně finančních prostředků klienta a záruce, že peníze nebudou využity na výstavbu „TR2 “, ale přímo k zakoupení pozemku. Stejným způsobem bylo přistupováno ke klientům i v případě předešlé etapy TR1.
Veškeré právní kroky potřebné k uzavření Kupní smlouvy jdou k tíži investora.

3. Hypotéky
Pokud dojde k úhradě kupní ceny ze strany klienta prostřednictvím hypotéky, doporučujeme konzultaci úhrady i s investorem, hlavně při úhradě 95% kupní ceny. Ze zkušeností z předešlé etapy se předejde zmatkům při vyřizování hypotéky, včetně úhrady.
Kupní smlouva již přesně stanoví podmínky úhrady, přičemž v některých případech se stávalo, že zvláště hypotéční poradci nedokázali včas reagovat v součinnosti s bankou.

Pokud některý z klientů požádá je investor ochoten nabídnout i zdarma vypracování hypotéčního návrhu přímo s bankou, bez nároku investora na jakoukoliv finanční odměnu.